Polish (Poland)Hungarian (formal)

Regulamin IDS
Wpisany przez IDS   
REGULAMIN
Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.edukacja-pacjentow.pl ["Serwis"], w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Właścicielem niniejszego Serwisu jest IDS Medical Services Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000242551 o adresie elektronicznym Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ["Właściciel"]. Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu, zaś Państwo, jako użytkownicy Serwisu i usługobiorcy obowiązani jesteście do sprawdzania wprowadzonych w jego treści zmian. Korzystanie przez Państwa z Serwisu i usług po wprowadzeniu zmian w regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jego treść oraz na warunki, jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu oraz oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie ikony pod nazwą "regulamin".
 
I. Ogólne zasady korzystania z Serwisu.
1.       Treści zawarte w Serwisie mają charakter użytkowy w zakresie:
·         oferowanej usługi przesyłania danych o zmianach w Serwisie oraz usług:
·         subskrypcja
·         dostęp dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych

zwane dalej łącznie ["Usługami"].
2.       Wykonawcą wszelkich Usług dostępnych na Serwisie oraz udostępniającym ten Serwis oraz Usługi jest Właściciel.
3.       Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie lub oferowanych w ramach świadczonych Usług nie należy rozumieć jako sugestii iż:
·         możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego
·         nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia
·         nieprzyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby
·         produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym
4.       Informacje zamieszczone na Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów.
5.       Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.
6.       Korzystając z Serwisu lub Usług zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązujecie się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7.       Każdemu użytkownikowi, który wyrazi wolę skorzystania z Usługi i w tym celu udostępni wymagane dane, o których mowa poniżej, zostanie przypisane konto użytkownika ["Konto"].
8.       W dowolnym momencie możecie Państwo zrezygnować z korzystania z Usług. Możliwość rezygnacji z Usług w dowolnie przez Państwa wybranym terminie, czynni zadość Państwa uprawnieniu do odstąpienia od korzystania z Usług w terminie 10 dni licząc od dnia rozpoczęcia korzystania z Usług.
9.       Rozpoczęcie korzystania przez Państwa z Usług nastąpi po:
·         prawidłowym wprowadzeniu do formularza rejestracyjnego ["Formularz rejestracyjny"], danych dotyczących imienia oraz adresu poczty elektronicznej wymaganych do korzystania z Usług oraz
·         zaakceptowaniu przez Państwa treści niniejszego regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych, poprzez zaznaczenie pola "Wyrażam zgodę" oraz naciśnięcie przycisku "Akceptuję".
10.   Udzielając informacji o danych, o których mowa w punkcie powyżej, potwierdzają Państwo, iż zgadzacie się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie udostępnionych informacji przez Wykonawcę w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych a także w celu badania opinii publicznej.
11.   Wykonanie przez Państwa czynności, o których mowa w pkt 8 niniejszego rozdziału, stanowi Państwa zgodę na posłużenie się środkami komunikacji elektronicznej w celu wykonania Usług.
12.   Czas świadczenia Usług nie jest z góry ograniczony, jak również nie jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z Usług przez określony, minimalny czasookres.
13.   Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie, a jedynym kosztem jaki ponosicie Państwo w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystacie.
14.   W przypadku powzięcia przez Właściciela zamiaru zaprzestania świadczenia Usług i/lub likwidacji Serwisu, zostaniecie Państwa o tym poinformowani z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
15.   Korzystanie z Serwisu oraz Usług podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
16.   Korzystanie z Serwisu oraz Usług polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
II. Zasady korzystania z usługi Subskrypcji i jej zakres.
1.       Rozpoczęcie korzystania z Usługi Subskrypcji jest jednoznaczne z zamówieniem przez Państwa wszelkich informacji z Serwisu, w szczególności równoznaczne z zamówieniem usługi przesyłania danych o zmianach w treści Serwisu.
2.       Udzielenie informacji o Państwa adresie elektronicznym nie zobowiązuje Właściciela i/lub Wykonawcy do przesyłania zamówionych materiałów informacyjnych.
3.       Subskrypcja świadczona będzie na Państwa rzecz w nie dających się z góry określić czasookresach i uzależniona jest od zmian wprowadzanych w treści Serwisu.
4.       Właściciel i/lub Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za:
·         jakiekolwiek Państwa szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem przesłanych na Państwa adres elektroniczny wiadomości,
·         wykorzystanie danych przesłanych na Państwa adres elektroniczny niezgodnie z ich przeznaczeniem przez osoby trzecie,
·         niemożliwość przesłania zamówionych materiałów informacyjnych z przyczyn od Właściciela i/lub Wykonawcy niezależnych;
·         utratę danych spowodowaną awarią Państwa sprzętu komputerowego,
·         działania osób z zewnątrz naruszające prawa oraz
·         inne okoliczności niezależne od Właściciela i/lub Wykonawcy.
5.       Właściciel i/lub Wykonawca zastrzegają sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Państwa o tym fakcie.
III. Dostęp dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych
1.       Dostęp dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych upoważnia po wypełnieniu formularza rejestracyjnego do otrzymania dostępu do informacji
VI. Dane osobowe.
1.       Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu i Usług jest firma IDS Medical Services Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Długa 44/50.
2.       Udostępnione przez Państwa dane osobowe zbierane są w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych a także w celu badania opinii publicznej.
3.       Wszystkie gromadzone dane osobowe udostępniane są przez Państwa dobrowolnie.
4.       Udostępniając swoje dane osobowe, macie Państwo prawo do ich kontroli, poprawiania oraz uaktualniania, a także usuwania.
5.       Żądanie usunięcia przez Państwa danych osobowych  bez których nie jest możliwym świadczenie Usługi, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Państwa z Usług.
6.       Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zakładania konta na serwisie i jego poźniejszej edycji. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez użytkownika nie są prawdziwe, Właściciel serwisu ma prawo usunąć konto wraz z zamówionymi za jego pośrednictwem usługami i towarami bez prawa zwrotu opłat za niewykorzystane usługi. Powyższe postanowienia nie wyłączają prawa Właściciela serwisu do dochodzenia odszkodowania odpowiadającego wysokości poniesionej z tego tytułu szkody.
VII. Postępowanie reklamacyjne.
1.       Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz Usług, mogą być składane na adres elektroniczny: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na adres siedziby IDS Medical Services Poland ul. Długa 44/50 Warszawa, w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
2.       W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
3.       W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
VIII. Prawo właściwe.
1.       Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmioty polskie, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.
2.       We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. "Prawo farmaceutyczne" oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
3.       Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
X. Prawo autorskie.
1.       Treść stron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że uprawniony podmiot (Właściciel lub Wykonawca) wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Właściciel wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo Serwis na swoich komputerach i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
2.       Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu ani jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.
3.       Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym dostępu Państwa do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone